ምህርቲ ዋዕላ

موارد الملتقى الوطنية

ህዝቢ ቦስቶንን ከባብን 15 ዝኣባላታ ህዝባዊ ሽማግለ ንሃገራዊ ጉባኤ መሪጻም PDF Print E-mail
Written by ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን - ሰ/ኣሜሪካ   
Thursday, 02 December 2010 16:21

ዝሓለፈ ቀዳም ሕዳር 20 ጥቅምቲ 2010 ኣባላት ኮሚሽን ንሃገራዊ ዋዕላ ንህዝቢ ቦስቶንን ከባብን ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዶም። ሎሚ ምሸት ብርክት ዝበለ ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮን መንእሰያትን ብምርኣይና ዝተሰማዓና ፍናን ከይገለጽናዮ ኣኼባና ክንከፍት ደስ ኣይብለናን ዝበሉ ኣባላት ኮሚሽን ሓው ተኽላይ ኣብራሃን ሓው ዳንኤል ተወልደን ነቲ መጠነ - ሰፊሕ ኣኼበኛ ታሪኽ ኣመጻጽኣ ዋዕላን ብድሆታቱን ብሓደ ሸነኽ፣ ዋዕላ ዝዘተየሎም ኣርእስትታትን ዘመዝገቦ ታሪኻዊ ዓወትን ድማ ብኻልእ ወገን ኣብሪሆም።

Last Updated on Thursday, 02 December 2010 16:45
Read more...
 
ኤርትራውያን አብ ከተማ ፍራንክፎርት ብጕዳይ ሃገራዊ ጕባኤ ተዛትዮም PDF Print E-mail
Written by ሃገራዊ ኮምሽን - ጀርመን   
Sunday, 28 November 2010 19:12

ቊርን ማይን ሰንጢቖም ብጕዳይ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝበሃሎም ከዳምጹን አብ ልቦም ዘሎ ሓሳባት ከካፍሉን ካብ ፍራንክፎርትን ክሳዕ 50 ከ.ሜትር ካብ ዘሎ ከባብን ዝተጓዕዙ ደቂ ሃገር ንኣደራሽ ኣኼባ መሊኦሞ ነበሩ። ነዚ ዋሕዚ ህዝቢ ብዓይኒ ጽሞና ንዘስተብሃለ ከአ ኵነታት ዋሕዚ ህዝቢ ናብ ሰውራኡ (1975) የዘኻኽሮ‘ዩ። ሓደ ፍልልይ ግና ክኽወለካ አይክእልን። ናይ 1975 ብዕድመ መንእሰያት ብቅጽበት ከአ ልሉያት ክዀኑ ከለዉ ናይ ሎሚ ግና ዕድመ ዝጸገቡ ጥንቃቐ ከአ ዘመዝገቡ ነይሮም። ናይ 1975 ወለዶ ሂብካ ዝተርፍ ግዜ ነይርዎም ክበሃል ይከአል፤ ናይ ሎሚ ናይ ፍራንክፎርት ኣኼበኛታት ግና ብመንጽር ዕድመ ይኹን ብመንጽር ዝትግበር ዕማም ዝካፈል ግዜ የብሎምን። ዕድላት ንጠቐመሎም አይንጠቐመሎም ግዜኦም ሓልዮም አብ ዓዓሰርተ ዓመታት ወይ አብ ዕስራ ይኽሰቱልና ኢዮም። ብ1975 ጦር-መግዛእቲ ስዒርና ኤርትራ ክንሕርር ይከአል ነይሩ። ብ1977 ከምኡ ከተማታት ሓራ ምውጻእ ቀጺልና ንኣስመራ ክእቶ ይከአል ነይሩ። ብ1991 ስምረት ጨቢጥናን ሓቢርናን ናጻ ህዝቢ ክንከውን ይከአል ነይሩ። እዚ ኵሉ ግና ናተይ ውዑይ ክንብል ነቶም ዕድላት አይተጠቐምናሎምን። ናይ ሎሚ ኣቐራርባና ነዚታት ዝተማህረሉ ይመስል።

Last Updated on Thursday, 02 December 2010 17:05
Read more...
 
ህዝባዊ ኣኼባ አብ ከተማ ኑርንበርግ/ጀርመን PDF Print E-mail
Written by ሃገራዊ ኮምሽን - ጀርመን   
Monday, 22 November 2010 11:40

እንተዚከኣል አብ ሃገርና (ኤርትራ) ክንጋባእ ምደሌና፤ ንዲሞክራስያዊ ኣሰራርሐ መን ዕንቅፋት ከአ ዳግም ምንጋር ዘየድልዮ ብሩህ ነገር እመስለና፡፡ ካብኡ ወጻኢ ድሩት ምርጫታት ዘሎና፡፡ ሃገራት ኤውሮጳን ኣመሪካን ኤርትራዊ ስደተኛታት ካብ መደበራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ወይ ሰራሕተኛታት ካብ ሃገራት ዓረብ ወዘተ. ዚቕበላ አይኰናን፡፡ ህዝብና ብሰንኪ እዚታት ክመጸና እንተዜይክኢሉ እቶም ናይ ቪዛ ይኹን ናይ ምንቅስቓስ ጸገም ዘይብልና ካብ ኤውሮጳን ኣመሪካን ኣውስትራልያን ወዘተ... ናብኦም ማለት ናብ ኢትዮጵያ/ሱዳን ተሳፊርና ክንከዶም ነይሩና፡፡ ከምቲ ምስላ ጀርመን ዚብሎእቲ ጎቦ ክመጸካ እንተዘይክኢሉ፣ ንስኻ ነቲ ጎቦ ትኸዶኢዩ፡፡ካብኡ ናብኡ ድማ ጸጥታ ተጋባኢ ህዝቢ ስለ ዘገደሰና ንርዱእ ምኽንያታት ኢትዮጵያ መሪጽና፡፡

Last Updated on Monday, 22 November 2010 13:13
Read more...
 
ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ከተማኦታዋ - ካናዳ፣ ሽማግለ ህዝቢ ንሃገራዊ ጉባኤ ድማ ቆይማ PDF Print E-mail
Written by ሽማግለ ህዝቢ ንሃገራዊ ጉባኤ - ኦታዋ   
Monday, 22 November 2010 10:37

ከምቲ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ዝካየድ ዘሎ መደባት ህዝባዊ ኣኼባታት ብኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ፣ ኣብ ኦታዋ ዋና ከተማ ካናዳ ብዕለት 6 ሕዳር 2010 ዓ.ም፣ ዕዉት ኣኼባ ብኣባል ኮምሽን ኣቶ ክብሮም ደብሩ ተኻይዱ። ኣቶ ተስፋይ ክፍለ ነቲ ኣኼባ ብምምራሕ ብቐዳምነት ብዝኽሪ ሰማእታት ድሕሪ ምኽፋት፣ ንኣቶ ክብሮም ምስ ኣኸበኛታት ኣላልዩ። ከጺሉ መድረኽ ንሓው ክብሮም ብምሃብ ኣኼባ ተጀሚሩ።

Last Updated on Monday, 22 November 2010 10:54
Read more...
 
ኣብ ስያትል ዋሽንግተን “ህዝባዊ ሽማግለ ንሃገራዊ ጉባኤ” ተመሪጻ ኮምሽነራት ከኣ ናይ ብዙሓት ሕቶታት መልሲ ሂቦም PDF Print E-mail
Written by ENCDC - North America   
Sunday, 21 November 2010 18:18

ኣብ ከተማ ስያትል ቀዳም 13 ሕዳር 2010 ዋዕላን መጻኢ ሃገራዊ ጉባኤን ብዘርኢ ጉዳያት ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ። እቲ መጀመርያ ክፋል ናይ’ቲ ኣኼባ ብተሳተፍቲ ዋዕላ ካብ ስያትል ዝኾኑ ኣቶ ሃይለስላሴን ኪዳነን፡ ኣቶ ፍስሃየ ሓጎስን (ቀሺ) ተመኩሮኦም ኣብቲ ኮንፈረንስ ከመይ ከምዝነበረ ኣብሪሆም። ቅድሚ ዋዕላ ንዝነበረ ሃዋህውን ብድሆን ሕጽረታትን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገብረልና እንግዶትን ምትሕብባርን ፡ ዋዕላ ምስ ተጀመረ ተሳተፍቲ ዋዕላ ዘርኣይዎ ታሪኻዊ ሃገራዊ ሓላፍነትን ናይ ምጽውዋርን እንካን ሃባን ክትዕን ናይ ምክብባርን መንፈስን ብፍላይ ከኣ ካብ መደበር ስደትኛታት ዝመጹ ኣሕዋትን ኣሓትን ዝሃብዎ ምሕጽንታን ኣውያትን ህዝብን ከምኡውን ዓበይቲ ኣቦታትና ዝሃብዎ ማዕዳን ለበዋን ካብቲ ነቲ ዋዕላ ክዕወት ዝሓገዝዎ ረቛሒታት ምዃኖም ንኣኼበኛ ኣብሪሆም።

Last Updated on Sunday, 21 November 2010 18:48
Read more...
 
« StartPrev123NextEnd »

Page 2 of 3


Powered by Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /home2/babey/public_html/templates/themza_j15_41/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.